تدریس در مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی