شرایط انصراف از دوره آموزشی

متقاضی انصراف از دوره لازم است فرم انصراف از دوره را از دفتر ثبت‌نام دریافت و تکمیل نماید.

میزان استرداد شهریه مطابق جدول ذیل خواهد بود.

میزان استرداد شهریه

زمان انصراف

90%

24 ساعت قبل از تشکیل کلاس

80%

کمتر از 24 ساعت تا یک ساعت قبل از تشکیل کلاس

50%

همزمان با تشکیل کلاس و عدم شرکت فراگیر در جلسه‌ای از کلاس

20%

پس از تشکیل یک جلسه و عدم شرکت فراگیر در جلسه‌ای در کلاس

به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد

پس از تشکیل جلسه دوم و عدم شرکت فراگیر در جلسه‌ای در کلاس