ارتباط با مرکز آموزش جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی
جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبائی - اندیشه

مرکز آموزش شماره دو (اندیشه)

جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبائی - دهکده المپیک

مرکز آموزش شماره یک (تهران)

راه های ارتباطی

مرکز آموزش شماره یک (تهران)

مرکز آموزش شماره دو (اندیشه)

فرم ارتباط با مرکز آموزش