آموزش مقدماتی تکنسین داروخانه دوره اردیبهشت ماه

درباره دوره تکنسین داروخانه  شاید شناخت و تمایز تکنسین داروخانه یا نسخه خوان از دکتر داروساز مشکل باشد. با وجود…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش مقدماتی تکنسین داروخانه دوره تیرماه

درباره دوره تکنسین داروخانه  شاید شناخت و تمایز تکنسین داروخانه یا نسخه خوان از دکتر داروساز مشکل باشد. با وجود…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش مقدماتی تکنسین داروخانه دوره خردادماه

درباره دوره تکنسین داروخانه  شاید شناخت و تمایز تکنسین داروخانه یا نسخه خوان از دکتر داروساز مشکل باشد. با وجود…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان