کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی دوره اردیبهشت ماه

درباره دوره فوریت‌های پزشکی: سرمایه‌گذاری به منظور ارتقای دانش و اطلاعات بهداشتی، مراقبتی و امدادی و حفظ وضعیت ایده آل…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی دوره اردیبهشت ماه

درباره دوره فوریت‌های پزشکی: سرمایه‌گذاری به منظور ارتقای دانش و اطلاعات بهداشتی، مراقبتی و امدادی و حفظ وضعیت ایده آل…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی دوره تیرماه

درباره دوره فوریت‌های پزشکی: سرمایه‌گذاری به منظور ارتقای دانش و اطلاعات بهداشتی، مراقبتی و امدادی و حفظ وضعیت ایده آل…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی دوره خردادماه

درباره دوره فوریت‌های پزشکی: سرمایه‌گذاری به منظور ارتقای دانش و اطلاعات بهداشتی، مراقبتی و امدادی و حفظ وضعیت ایده آل…

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان