مرکز آموزش‌های تخصصی و کاربردی

مشاهده و دریافت گواهینامه الکترونیکی

فراگیران و دانشجویان می‌توانند با ورود به این سامانه نسبت به ثبت نام و یا ورود جهت دریافت گواهینامه الکترونیکی خود اقدام نمایند.